Yrittäjämäiset valmiudet tarkoittavat yksilön yrittäjämäisiä tietoja, taitoja ja asenteita. Alla oleva listaus perustuu yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmiin, Euroopan Unionin EntreComp-viitekehykseen eli Entrepreneurship Competence Frameworkiin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyyslinjauksiin 2017. Listauksesta on jätetty pois niin sanotut yleiset työelämätaidot ja keskitytty yrittäjyydessä ja yrittäjämäisessä toiminnassa tarvittaviin valmiuksiin.

Yrittäjämäisiä valmiuksia ovat
– mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
– luovuus
– aloitteellisuus
– tavoitteellisuus
– kyky muuttaa ideat toiminnaksi
– omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
– sisukkuus
– vastuunottaminen
– rohkeus
– kyky ymmärtää, tunnistaa ja hallita riskejä
– kyky tehdä päätöksiä
– epävarmuuden ja pettymysten sietokyky
– kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa.