Yrittäjämäiset valmiudet tarkoittavat yksilön yrittäjämäisiä tietoja, taitoja ja asenteita. Alla oleva listaus perustuu yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmiin, Euroopan Unionin EntreComp-viitekehykseen eli Entrepreneurship Competence Frameworkiin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyyslinjauksiin 2017. Listauksesta on jätetty pois niin sanotut yleiset työelämätaidot ja keskitytty yrittäjyydessä ja yrittäjämäisessä toiminnassa tarvittaviin valmiuksiin.

Yrittäjämäiset valmiudet

mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

luovuus

aloitteellisuus

tavoitteellisuus

kyky muuttaa ideat toiminnaksi

omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

sisukkuus

vastuunottaminen

rohkeus

kyky ymmärtää, tunnistaa ja hallita riskejä

kyky tehdä päätöksiä

epävarmuuden ja pettymysten sietokyky

kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa