Kimpisen lukion opiskelijat kehittivät tulevaisuus- ja työelämätaitojansa tiimijakson aikana perinteisten lukioaineiden ohella. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus
Tavoitteellisuus

Kimpisen lukiossa toteutettiin 2. jaksoissa syksyllä 2017 ja 2018 tiimijakso. Jakson aikana kaikki lukion 1. vuosikurssin opiskelijat opiskelivat eri oppiaineita noin 5 hengen tiimeissä. Tiimit muodostettin Belbinin roolitestien ja opettajilta tulleiden palautteiden perusteella. Myös opettajat muodostivat omat opettajatiimit, joissa edustettuina oli eri oppiaineita, esimerkiksi yhdessä opettajatiimissä oli edustajat maantieteen, historian, musiikin ja matematiikan aineryhmistä. Tiimijakson aikana perinteisiä oppitunteja ei ollut, vaan pääsääntöisesti järjestettiin ainerajat ylittäviä työpajoja sekä erilaisten tuotosten työstämistä ja opiskelemista tiimeissä. Tiimijakso aloitettiin starttipäivällä, jossa opiskelijatiimejä ryhmäytettiin, sovittiin pelisäännöistä ja kuunneltiin eri alojen edustajien pitämiä motivaatiopuheenvuoroja tiimityön tärkeydestä. Tiimijakso mahdollisti oppiainerajat ylittävien laajempien kokonaisuuksien opiskelun sekä koulun ulkopuoliset vierailut (esim. yritysvierailut) helpommin kuin perinteiset lukiokurssit. Tietopohjan lisäksi tiimijakson aikana opittiin jatko-opintojen ja työelämän kannalta tärkeitä taitoja kuten tiimityöskentely, itsensä johtaminen, aikatauluttaminen ja vastuunkanto.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija, Opettaja, Opinto-ohjaaja, Rehtori
1. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Soveltuvat yhteistyökumppanit riippuvat tiimijaksolle valituista oppiaineista ja kursseista. Opettajille suunnattu tiimipedagogiikkakoulutus koettiin tarpeelliseksi, joten yhdeksi yhteistyökumppaniksi tarvitaan toimija joka tarjoaa tiimipedagogiikkakoulutusta.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ensin kartoitettiin tiimijaksosta kiinnostuneet opettajat. Heille järjestettiin tiimipedagogiikkaan liittyvä koulutus, joka alkoi noin puoli vuotta ennen tiimijakson alkua. Koulun rehtori auttoi työjärjestyksen laatimisissa ja tilojen varaamisessa. Opettajatiimit työstivät jaksoa sekä koulutuksen aikana että lukuvuoden 1. jaksossa tälle varatussa yhteisessä palkissa. Tiimijakson työstäminen jatkui vielä tiimijakson aikanakin. Tiimijakson opettajat hoitivat vierailuihin, yritysyhteistyöhön ja kuljetuksiin liittyvät varaukset keskenään sopimansa työnjaon mukaisesti hyvissä ajoin ennen tiimijakson alkua. Opiskelijat tarvitsivat tietokonetta, kuten lukio-opiskelussa muissakin jaksoissa.

Opettajia tiedotettiin etukäteen tiimijakson aikataulusta ja toteutustavasta. Tiimit työskentelivät koko jakson ajan tietyissä luokissa, joten nämä tuli vapauttaa muusta opetuksesta. Tiimiopettajat eivät osallistuneet tiimijakson aikana aine- tai työryhmätyöskentelyyn eivätkä ys-aikaan. Opettajia kehotettiin vierailemaan tiimiluokissa ja tutustumaan tiimijakson toimintaan. Tiimijakson jälkeen tiimiopettajat kertoivat muulle opettajakunnalle tiimijakson sujumisesta ja kokemuksistaan.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia esimerkiksi opettajien koulutuksesta sekä mahdollisista pääsylippu- ja kuljetusmaksuista.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijan rooli tiimijaksolla oli hyvin aktiivinen. Jokainen opiskelija vastasi omalta osaltaan tiimituotoksista, tiimihengestä ja omista opinnoistaan. Opettajan tuki oli jatkuvasti saatavilla, mutta päävastuu työskentelystä oli opiskelijoilla.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Koulutus auttoi opettajia ymmärtämään tiimipedagogiikkaa. Se tarjosi erilaisia vaihtoehtoisia toteutusmalleja, jotka opettajat räätälöivät koulumme tarpeisiin soveltuvaksi. Kouluttaja toimi mentorina antamatta valmiita ratkaisuja. Asiantuntijavieraiden rooli oli toimia opiskelijoille motivaattoreina ja kannustajina sekä tarjota tietoa erilaisista jatko-opinto- ja uravaihtoehdoista.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Tiimijakso on toteutettu lukiossamme nyt kaksi kertaa. Kartoitamme nyt muita mahdollisia tapoja toteuttaa tiimipedagogiikkaa. Tiimijaksojen aikana omaksuttuja käytänteita ja taitoja on pyritty hyödyntämään muilla lukiokursseilla.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Jakso, Vaativa

Opettajien koulutus ja suunnittelutyö aloitettiin noin puoli vuotta ennen tiimijakson alkua. Edellisenä keväänä aloitettiin työjärjestysten laatiminen, tilojen kartoittaminen ja tiimituotosten suunnittelu. Puolen vuoden suunnitteluaika on minimi ja lukuvuoden 1. jaksoon opettajille kannattaa vielä varata reilusti yhteistä suunnitteluaikaa.

Tiimijakso sopi meidän mielestämme hyvin 1. vuoden opiskelijoille 2. jaksoon. He olivat saaneet 1. jakson aikana tutustua rauhassa lukiokäytänteisiin ja perinteiseen lukio-opiskeluun. 2.jakson aikana he saivat kokeilla toisenlaista tapaa opiskella, joka mahdollisti tästä saatujen taitojen hyödyntämisen muissa jaksoissa. Tässä kohtaa lukuvuotta pakollisia kursseja oli vielä reilusti tarjolla, mikä helpotti ainekombinaatioiden löytämistä ja lukuvuoden työjärjestysten tekemistä. Toteutus 2.jaksossa jätti opettajille vielä 1. jaksoon suunnitteluaikaa eikä sotkenut ylioppilaskirjoituksiin liittyviä työtehtäviä.

Kimpisen lukio

Kuvaus

Kimpisen lukiossa toteutettiin 2. jaksoissa syksyllä 2017 ja 2018 tiimijakso. Jakson aikana kaikki lukion 1. vuosikurssin opiskelijat opiskelivat eri oppiaineita noin 5 hengen tiimeissä. Tiimit muodostettin Belbinin roolitestien ja opettajilta tulleiden palautteiden perusteella. Myös opettajat muodostivat omat opettajatiimit, joissa edustettuina oli eri oppiaineita, esimerkiksi yhdessä opettajatiimissä oli edustajat maantieteen, historian, musiikin ja matematiikan aineryhmistä. Tiimijakson aikana perinteisiä oppitunteja ei ollut, vaan pääsääntöisesti järjestettiin ainerajat ylittäviä työpajoja sekä erilaisten tuotosten työstämistä ja opiskelemista tiimeissä. Tiimijakso aloitettiin starttipäivällä, jossa opiskelijatiimejä ryhmäytettiin, sovittiin pelisäännöistä ja kuunneltiin eri alojen edustajien pitämiä motivaatiopuheenvuoroja tiimityön tärkeydestä. Tiimijakso mahdollisti oppiainerajat ylittävien laajempien kokonaisuuksien opiskelun sekä koulun ulkopuoliset vierailut (esim. yritysvierailut) helpommin kuin perinteiset lukiokurssit. Tietopohjan lisäksi tiimijakson aikana opittiin jatko-opintojen ja työelämän kannalta tärkeitä taitoja kuten tiimityöskentely, itsensä johtaminen, aikatauluttaminen ja vastuunkanto.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija, Opettaja, Opinto-ohjaaja, Rehtori
1. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Soveltuvat yhteistyökumppanit riippuvat tiimijaksolle valituista oppiaineista ja kursseista. Opettajille suunnattu tiimipedagogiikkakoulutus koettiin tarpeelliseksi, joten yhdeksi yhteistyökumppaniksi tarvitaan toimija joka tarjoaa tiimipedagogiikkakoulutusta.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ensin kartoitettiin tiimijaksosta kiinnostuneet opettajat. Heille järjestettiin tiimipedagogiikkaan liittyvä koulutus, joka alkoi noin puoli vuotta ennen tiimijakson alkua. Koulun rehtori auttoi työjärjestyksen laatimisissa ja tilojen varaamisessa. Opettajatiimit työstivät jaksoa sekä koulutuksen aikana että lukuvuoden 1. jaksossa tälle varatussa yhteisessä palkissa. Tiimijakson työstäminen jatkui vielä tiimijakson aikanakin. Tiimijakson opettajat hoitivat vierailuihin, yritysyhteistyöhön ja kuljetuksiin liittyvät varaukset keskenään sopimansa työnjaon mukaisesti hyvissä ajoin ennen tiimijakson alkua. Opiskelijat tarvitsivat tietokonetta, kuten lukio-opiskelussa muissakin jaksoissa.

Opettajia tiedotettiin etukäteen tiimijakson aikataulusta ja toteutustavasta. Tiimit työskentelivät koko jakson ajan tietyissä luokissa, joten nämä tuli vapauttaa muusta opetuksesta. Tiimiopettajat eivät osallistuneet tiimijakson aikana aine- tai työryhmätyöskentelyyn eivätkä ys-aikaan. Opettajia kehotettiin vierailemaan tiimiluokissa ja tutustumaan tiimijakson toimintaan. Tiimijakson jälkeen tiimiopettajat kertoivat muulle opettajakunnalle tiimijakson sujumisesta ja kokemuksistaan.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia esimerkiksi opettajien koulutuksesta sekä mahdollisista pääsylippu- ja kuljetusmaksuista.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijan rooli tiimijaksolla oli hyvin aktiivinen. Jokainen opiskelija vastasi omalta osaltaan tiimituotoksista, tiimihengestä ja omista opinnoistaan. Opettajan tuki oli jatkuvasti saatavilla, mutta päävastuu työskentelystä oli opiskelijoilla.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Koulutus auttoi opettajia ymmärtämään tiimipedagogiikkaa. Se tarjosi erilaisia vaihtoehtoisia toteutusmalleja, jotka opettajat räätälöivät koulumme tarpeisiin soveltuvaksi. Kouluttaja toimi mentorina antamatta valmiita ratkaisuja. Asiantuntijavieraiden rooli oli toimia opiskelijoille motivaattoreina ja kannustajina sekä tarjota tietoa erilaisista jatko-opinto- ja uravaihtoehdoista.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Tiimijakso on toteutettu lukiossamme nyt kaksi kertaa. Kartoitamme nyt muita mahdollisia tapoja toteuttaa tiimipedagogiikkaa. Tiimijaksojen aikana omaksuttuja käytänteita ja taitoja on pyritty hyödyntämään muilla lukiokursseilla.

Ota yhteyttä

Kimpisen lukio

Luovuus
Tavoitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Jakso, Vaativa

Opettajien koulutus ja suunnittelutyö aloitettiin noin puoli vuotta ennen tiimijakson alkua. Edellisenä keväänä aloitettiin työjärjestysten laatiminen, tilojen kartoittaminen ja tiimituotosten suunnittelu. Puolen vuoden suunnitteluaika on minimi ja lukuvuoden 1. jaksoon opettajille kannattaa vielä varata reilusti yhteistä suunnitteluaikaa.

Tiimijakso sopi meidän mielestämme hyvin 1. vuoden opiskelijoille 2. jaksoon. He olivat saaneet 1. jakson aikana tutustua rauhassa lukiokäytänteisiin ja perinteiseen lukio-opiskeluun. 2.jakson aikana he saivat kokeilla toisenlaista tapaa opiskella, joka mahdollisti tästä saatujen taitojen hyödyntämisen muissa jaksoissa. Tässä kohtaa lukuvuotta pakollisia kursseja oli vielä reilusti tarjolla, mikä helpotti ainekombinaatioiden löytämistä ja lukuvuoden työjärjestysten tekemistä. Toteutus 2.jaksossa jätti opettajille vielä 1. jaksoon suunnitteluaikaa eikä sotkenut ylioppilaskirjoituksiin liittyviä työtehtäviä.