1

Mitä on yrittäjyyskasvatus?

Mitä on yrittäjyyskasvatus?

 

Yrittäjyyskasvatuksen määritelmä pohjautuu opetus- ja kulttuuriministeriön Koulutuksen yrittäjyyslinjauksiin (2017).

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on:

 • yrittäjyyteen liittyvien myönteisten asenteiden lisääminen
 • yrittäjämäisen toiminnan vahvistaminen
 • yrittäjyyteen liittyvien tietojen, taitojen ja valmiuksien kehittäminen sekä oman osaamisen tunnistaminen
 • uuden yrittäjyyden aikaansaaminen

Yrittäjyyskasvatuksessa tärkeää on kokeileminen ja toiminnallisuus.

Yrittäjyyskasvatus toteutuu yrittäjyyteen ja työelämään liittyvissä kokemuksissa ja tehtävissä, esimerkiksi projekteissa ja yritysyhteistyössä. Yrittäjyyteen liittyvien tietojen, taitojen ja valmiuksien harjoitteleminen on mahdollista kaikissa oppiaineissa eri koulutusasteilla.

Trallan tavoitteena on tukea opettajia ja oppilaitoksia lasten ja nuorten yrittäjyystaitojen kehittämisessä.

Trallan tarjoamia malleja ja materiaaleja yrittäjyystaitojen kehittämiseen löydät täältä. 

2

Yrittäjämäiset valmiudet

Yrittäjämäiset valmiudet

Yrittäjyyskasvatuksessa on keskeistä vahvistaa oppijan yrittäjämäisiä valmiuksia, joita lapset ja nuoret tarvitsevat muuttuvassa yhteiskunnassa.

Yrittäjämäiset valmiudet tarkoittavat yksilön yrittäjämäisiä tietoja, taitoja ja asenteita. Alla oleva listaus perustuu yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmiin, EU:n EntreComp -viitekehykseen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyyslinjauksiin 2017. Listauksessa on määritelty yrittäjyydessä ja yrittäjämäisessä toiminnassa tarvittavia valmiuksia.

3

Yrittäjämäinen pedagogiikka

Yrittäjämäinen pedagogiikka

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on antaa oppimiskokemuksia, jotka kannustavat yrittäjämäiseen asenteeseen ja toimintaan. Yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta koulutuksen tavoitteena on saada lapset ja nuoret innostumaan voimallisemmin oman elämänsä rakentamisesta. Yrittäjämäinen pedagogiikka on työelämälähtöistä.

Yrittäjämäinen pedagogiikka antaa tulokulman yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittamiseen koulussa ja opiskelujen aikana. Sen tavoitteena on synnyttää oppijassa motivaatio ja intohimo itsensä kehittämiseen ja oppimiseen. Erityisesti pedagogiikassa tärkeää on oppijan ”oman jutun” löytäminen ja tämän prosessin tukeminen ja ohjaaminen. Oppija siis vahvistaa uskoa omiin kykyihinsä.

Yrittäjyyskasvatus toteutuu yrittäjyyteen ja työelämään liittyvissä kokemuksissa ja tehtävissä, esimerkiksi projekteissa ja yritysyhteistyössä.

Yrittäjämäinen pedagogiikka on oppijalähtöistä, kokemuksellista, ilmiöpohjaista, ongelmaperustaista, tutkivaa ja toiminnallista sekä tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa aitojen kysymysten äärellä. Lisäksi siihen kuuluu vahvasti tiimioppiminen.

4

Yrittäjämäiset oppimisympäristöt

Yrittäjämäiset oppimisympäristöt

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita tuetaan hyödyntämällä monipuolisia oppimisympäristöjä. Tavoitteena on avata oppilaitosten ovet yhteiskuntaan, hyödyntää digitaalisia ja pelillisiä alustoja sekä rohkaista oppijoita oman yrityksen perustamiseen.

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ovat monipuolisia ja innostavia


Yrittäjämäisissä oppimisympäristöissä tavoitteena on luoda ympäristö, jossa oppijat omaksuvat yrittäjämäistä asennetta, tietoja ja taitoja. Toiminta niissä rakentuu usein oppijan itse muotoilemille ongelmille, niiden ratkaisuille ja vuorovaikutukselle. Ongelmat ja kysymykset voivat olla reaalimaailman tilanteita tai niiden jäljittelyä.

Yrittäjämäiset oppimisympäristöt ovat avoimia, ja ne ovat usein oppilaitoksen ulkopuolella. Ne voivat olla myös virtuaalisia.

Yrittäjämäisiä oppimisympäristöjä ovat:

 • yritykset ja muu työelämä

 • digitaaliset ja pelilliset ympäristöt

 • harjoitusyritykset ja osuuskunnat

 • oppilaitosyritykset

 • monimuotoiset, motivoivat tilat

 • eri oppiaineita yhdistävät ympäristöt

 • sosiaalinen media

 • kerhotoiminta

5

Oppilaitos-yritysyhteistyö

Oppilaitos-yritysyhteistyö

Oppilaitosten ja työelämän yhteistyöllä lapset sekä nuoret saavat realistisen käsityksen työelämästä ja yrittäjyydestä sekä oppivat tulevaisuuden työelämätaitoja. Samalla lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan lähialueensa elinkeinoelämään ja näin voidaan tukea pitkällä tähtäimellä alueen elinvoimaisuutta.

Työelämä on nopeassa muutoksessa. Opetuksen on annettava vakaa perusta yrittäjämäisille valmiuksille, elinikäiselle oppimiselle ja ammattitaidon jatkuvalle vahvistumiselle. Koulutuksen työelämälähtöisyys ja työelämäyhteydet ovat tärkeitä, ja yrittäjyysosaamisen tarve eri kouluasteilla kasvaa. Oppiminen laajenee entistä enemmän työpaikoille.

Työelämätietous on tärkeää niin opettajalle kuin oppijallekin. Oppilaitos-yritysyhteistyön kautta opettajalla on mahdollisuus rikastuttaa opetustaan, hankkia tietoa lähialueen elinkeinoelämästä sekä saada uutta intoa ja näkökulmaa työhönsä.

Oppija puolestaan saa mahdollisuuden:

 • oppia asioita erilaisissa oppimisympäristöissä
 • kartuttaa työelämässä tarvittavia tietoja, taitoja ja asenteita
 • kehittää verkostojaan
 • saada tukea tulevaisuuden valintoihinsa ja oman jutun löytämiseen
6

Oppilaitosten innovaatiotoiminta

Suomen eri oppilaitokset ja yrittäjyyskasvatuksen toimijat tekevät valtavasti hienoa innovaatio- ja kehittämistoimintaa, joilla kehitetään lasten ja nuorten yrittäjyystaitoja ja valmiuksia tulevaisuuteen yhdessä mm. eri koulutuksen järjestäjien, järjestöjen sekä yritysten kanssa.

Tralla.fi tukee kehittämistoimintaa ja auttaa hyvien käytäntöjen levittämisessä valtakunnallisesti.

Trallasta löydät kootusti tietoa, millaista yrittäjyyskasvatuksen ja työelämälähtöisen pedagogiikan innovaatio- sekä kehittämistoimintaa Suomessa on. Tutustu hankkeisiin ja projekteihin täältä.

7

Tietoa ja materiaalia

Tietoa ja materiaalia

Oppilaitosten yrittäjyyskasvatusta ohjaa opetus- ja kulttuuriministeriön Koulutuksen yrittäjyyslinjaukset 2017, opetussuunnitelmat sekä muut alueiden, kaupunkien tai oppilaitosten strategiat.

Tralla.fi:n tarjoamat työkalut yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen löydät täältä. 

Koulutuksen yrittäjyyslinjaukset suuntaavat, kehittävät ja ohjaavat eri koulutusasteiden yrittäjyyden edistämisen ja yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä, ja ne syventävät aiempia yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivoja. Linjaukset tarjoavat opetushenkilöstölle työkalun myös yrittäjyyskasvatuksen arviointiin.

Yrittäjyyskasvatus on ollut kaikkia kouluasteita koskevana aihealueena opetussuunnitelmissa 1990-luvun puolivälistä lähtien. Yrittäjyyskasvatus tukee hyvin vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisnäkemystä, opetuksen tavoitteita sekä toimintakulttuurin kehittämistä tukevia periaatteita, jossa korostetaan yhteistyötä oppilaitosten ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa, oppilaiden osallisuutta, kokeilukulttuuria ja omien vahvuuksien löytämistä onnistumisten ja virheiden kautta. Erityisesti yrittäjyys ja työelämätaidot näkyvät opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisessa osaamiskokonaisuudessa L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys.

Uudistuneeseen opetussuunnitelmaan 2019 ja lukiolakiin on kirjattu, että lukio-opetus on järjestettävä siten, että opiskelijalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan. Tavoitteena on, että lukio-opinnot tarjoavat opiskelijalle yhteiskunnallista osaamista ja opiskelija sisäistää yritteliään sekä uudistumishenkisen asenteen.

EntreComp on Euroopan Unionin laatima viitekehys Euroopan kansalaisten ja eurooppalaisten organisaatioiden yrittäjämäisten taitojen kehittämiseen. entrecimme-viitekehyksessä yrittäjämäisyyden nähdään rakentuvan 15 kompetenssista. Viitekehystä voi käyttää esimerkiksi oppilaitosten opetussuunnitelmatyön perustana, tukena tai inspiraation lähteenä.

Maakunnalliset ja alueelliset yrittäjyyskasvatuksen strategiat

 

Maakunnallisissa ja alueellisissa yrittäjyyskasvatusstrategioissa luodaan alueelliset suuntaviivat yrittäjyyskasvatukselle. Niissä tavoitteena on rakentaa oppijalle eheä ja yhtenäinen yrittäjyyskasvatuksen polku esiopetuksesta korkea-asteelle.

8

Maakunnalliset ja alueelliset yrittäjyyskasvatuksen strategiat sekä ohjelmat

Maakunnalliset ja kunnalliset yrittäjyyskasvatuksen strategiat ja ohjelmat

 

Maakunnalliset ja kunnalliset yrittäjyyskasvatuksen strategiat ja ohjelmat toimivat esimerkkeinä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen omalla alueella sekä antavat vinkkejä oman alueen yrittäjyyskasvatusstrategian luomiseen.

Alla olevat yrittäjyyskasvatuksen strategiat ja mallit toimivat hyvinä työkaluina esimerkiksi alueiden strategiatyöhön. Mikäli tiedät muita yrittäjyyskasvatuksen strategioita ja malleja, jotka sopisivat alla olevaan Trallan listaukseen, voit vinkata meille niistä sähköpostilla osoitteeseen info@tralla.fi . Päivitämme listausta mielellämme!