Lahdessa tavoitteena on reilu, rohkea ja ryhdikäs yrittäjyyskasvatus

Lahden kaupungilla on uusi yrittäjyyskasvatussuunnitelma, jonka kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.

Sanat reilu, rohkea ja ryhdikäs kuvaavat niitä tavoitteita, joita Lahden yrittäjyyskasvatuksella on. Lahdessa yrittäjyyskasvatus tähtää siihen, että jokainen lapsi ja nuori on omassa elämässään aktiivinen toimija. Yrittäjämäinen toimintatapa edistää yhdessä tekemistä ja yhteistä oppimista.

Lahden kaupungin yrittäjyyskasvatussuunnitelma niputtaa vanhaa ja uutta. Mukana on monia jo tuttuja toimintamuotoja, kuten Yrityskylä, mutta myös paljon uusia mahdollisuuksia. Suunnitelma opastaa linkein kasvatus- ja opetushenkilöstöä tutustumaan juuri heidän opetustaan tukeviin sisältöihin. Yrittäjyystaitojen työkalupakki Tralla.fi on suunnitelmassa mukana.

Yrittäjyyskasvatussuunnitelman tekeminen liittyy Lahden kaupungin strategisiin kärkihankkeisiin ja tukee opetussuunnitelmien toteuttamista.

Yrittäjyyskasvatuskartalla on jokaiselle jotakin

 

Yrittäjyyskasvatussuunnitelma sisältää yrittäjyyskasvatuskartan, joka opastaa Lahden lapset ja nuoret yrittäjämäisen oppimisen polulle.  He oppivat yrittäjämäisiä taitoja niin varhaiskasvatuksessa, kouluissa, oppilaitoksissa kuin vapaa-ajalla ja kotonakin.

Yrittäjyyskasvatuskartan toimenpiteillä saavutetaan monipuolisesti laaja-alaisen osaamisen taitoja. Joka ikäluokalle on yhteisiä oppimiskokonaisuuksia, joiden lisäksi tarjolla on runsaasti valinnaista sisältöä. Osan valinnoista tekee varhaiskasvatus, peruskoulu tai lukio. Osan valinnoista lapsi tai nuori voi tehdä itse.

Polulla on viisi teemaa. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapset tutkivat lähiympäristöään. Ykkös-, kakkos- ja kolmosluokkalaiset harjoittelevat yhteistyötaitoja. Nelos-, viitos- ja kuudesluokkalaiset tutustuvat ammatteihin ja yhteiskuntaan. Yläkoululaiset harjoittelevat vastuun ottamista ja talousasioita. Lukiolaiset suuntaavat katseensa tulevaisuuteen taidot ja osaaminen -teeman parissa.

Suunnitelman tueksi on tehty animaatio (yllä), jossa Liisa käy läpi yrittäjyyskasvatuskartan kaikki viisi teemaa. Aikuisena yksi Liisan urapoluista voi olla yrittäjyys.

Yrittäjyyskasvatus on yhteinen asia

 

Yrittäjyyskasvatussuunnitelma on laajan yhteistyön ja osallistamisen lopputulos. Prosessin aikana käytettiin monia työtapoja, kuten työpajoja, haastatteluja ja kyselyjä. Panoksensa antoivat muun muassa Lahden Yrittäjät, useat yrittäjyyskasvatusjärjestöt, opetus- ja kasvatushenkilöstö, yhteistyöoppilaitokset, Lahden Nuorisovaltuusto sekä oppilaat ja opiskelijat.

Myös tuleva toteutus on yhteinen asia, sillä yrittäjyyskasvatuksessa keskeistä on toiminta yhteistyökumppanien kanssa. Yrittäjämäisessä oppimisessa koko Lahden kaupungin alue on oppimisympäristönä. Yrittäjyyskasvatusjärjestöillä on keskeinen rooli yrittäjyyskasvatuskartan sisältö- ja materiaalituotannossa sekä henkilöstön koulutuksissa. Alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa halutaan olla kiinteästi yhteistyössä. Kaupunki haluaa edistää yrittäjyyskasvatusta kiinteässä yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Yrittäjyyskasvatussuunnitelma tukee opetussuunnitelmia

 

Suunnitelman perustana ovat kansalliset ja paikalliset varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmat sekä yrittäjyyskasvatuksen yleiset tavoitteet. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten oman elämän hallintaa sekä yrittäjämäisiä taitoja ja asennetta.

Yrittäjyyskasvatussuunnitelma otetaan asteittain käyttöön lukuvuodesta 2020-2021 alkaen. Jokainen toimintayksikkö sisällyttää yrittäjyyskasvatuksen osaksi vuosisuunnitelmaansa, jolloin voidaan tehdä myös yksikön omia valintoja yhteisten sisältöjen lisäksi. Kasvatus- ja opetushenkilöstö perehtyy suunnitelmaan kesälomien jälkeen.

Suunnitelma on luettavissa Trallassa.

Lisätiedot
Lahden kaupunki, Sivistyksen palvelualue
Kaupungin puhelinvaihde 03 81411 

Liitetyt materiaalit