OKM:n Koulutuksen yrittäjyyslinjaukset 2017

Koulutuksen yrittäjyyslinjaukset suuntaavat, kehittävät ja ohjaavat eri koulutusasteiden yrittäjyyden edistämisen ja yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä, ja ne syventävät aiempia yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivoja. Linjaukset tarjoavat opetushenkilöstölle työkalun myös yrittäjyyskasvatuksen arviointiin.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Yrittäjyyskasvatus on ollut kaikkia kouluasteita koskevana aihealueena opetussuunnitelmissa 1990-luvun puolivälistä lähtien. Yrittäjyyskasvatus tukee hyvin vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden

– oppimisnäkemystä, jossa oppija nähdään aktiivisena toimijana ja vuorovaikutuksessa toisten oppijoiden, aikuisten, eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa ja jossa korostuu elinikäisen oppimisen taidot

– opetuksen tavoitteita, joissa tavoitteeksi määritellään mm. oppilaiden osaamisen monipuolinen kehittäminen, myönteisen identiteetin kehittäminen yhteiskunnan jäsenenä ja omien mahdollisuuksien tunnistaminen

– toimintakulttuurin kehittämistä tukevia periaatteita, joka korostaa yhteistyötä oppilaitosten ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa, oppilaiden osallisuutta, kokeilukulttuuria ja omien vahvuuksien löytämistä onnistumisten ja virheiden kautta.

Erityisesti yrittäjyys ja työelämätaidot näkyvät opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisessa osaamiskokonaisuudessa L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys.

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukiokoulutuksen yhtenä tavoitteena antaa opiskelijoille jatko-opintojen ja työelämän kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja (katso Lukiolaki).  Lukiokoulutuksen oppimiskäsitys, opiskeluympäristöt ja -menetelmät sekä toimintakulttuuri saavat tukea yrittäjyyskasvatuksesta ja sen tavoitteista (katso Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015).

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet näkyvät erityisesti lukion Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä -aihekokonaisuudessa, jonka tavoitteena on kannustaa opiskelijoita aktiiviseen kansalaisuuteen ja lisätä heidän työn, työelämän ja yrittäjyyden tuntemustaan.

EntreComp – The Entrepreneurship Competence Framework

EntreComp on Euroopan Unionin laatima viitekehys Euroopan kansalaisten ja eurooppalaisten organisaatioiden yrittäjämäisten taitojen kehittämiseen. EntreComp-viitekehyksessä yrittäjämäisyyden nähdään rakentuvan 15 kompetenssista. Viitekehystä voi käyttää esimerkiksi oppilaitosten opetussuunnitelmatyön perustana, tukena tai inspiraation lähteenä.

Maakunnalliset ja alueelliset yrittäjyyskasvatuksen strategiat

Maakunnallisissa ja alueellisissa yrittäjyyskasvatusstrategioissa luodaan alueelliset suuntaviivat yrittäjyyskasvatukselle. Niissä tavoitteena on rakentaa oppijalle eheä ja yhtenäinen yrittäjyyskasvatuksen polku esiopetuksesta korkea-asteelle.

Lisäksi tutustu myös oman kuntasi paikallisiin opetussuunnitelmiin!